Polityka prywatności

 1. Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z umożliwieniem Użytkownikowi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz ich prawidłowego i kompletnego wykonania, w tym w szczególności w przedmiocie zawarcia umowy, jej wykonania, w tym także rozliczeń pieniężnych, trybu rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w zakresie akcji marketingowych promujących własne usługi i produkty Usługodawcy, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Ogłaszając Inwestycję, zarejestrowany Użytkownik będący Pożyczkobiorcą, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi będącego Pożyczkodawcą.
 6. Składając ofertę w ramach trwającej Inwestycji Użytkownik będący Pożyczkodawcą wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi będącego Pożyczkobiorcą.
 7. Użytkownik będący Pożyczkobiorcą wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli jest to konieczne ze względów technicznych, prawnych i administracyjnych w celu realizacji zawartej umowy pożyczki lub udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji.
 8. W celu wykonania usługi pożyczki lub udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub firma Użytkownika; numer ewidencyjny NIP, REGON,PESEL lub inny numer ewidencyjny Użytkownika; adres zamieszkania użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej; adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz osoby upoważnionej przez niego albo osoby wykonującej w imieniu Użytkownika czynności z tytułu określonych stosunków organizacyjnych i prawnych; numer telefonu Użytkownika oraz osoby upoważnionej przez niego albo osoby wykonującej w imieniu Użytkownika czynności z tytułu określonych stosunków organizacyjnych i prawnych. Powyższe dotyczy także danych osobowych ujętych w odpowiednich dokumentach przekazywanych Usługodawcy przez Użytkownika, które są niezbędne dla świadczenia usługi.
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę uprawnioną oraz uzasadniony zakres przetwarzania wynikający z przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
 10. Udzielona przez Użytkownika zgoda może być w każdym czasie przez niego cofnięta na skutek wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie.
 11. Osoba, której dane dotyczą, niezależnie od postanowienia ujętego w pkt 10, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być ujawnione pracownikom, współpracownikom, osobom trzecim i podmiotom świadczącym Usługodawcy usługi dodatkowe na rzecz Usługodawcy, w celu i zakresie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych aktów
  prawnych obowiązujących w tym zakresie, tylko na zasadzie zawartych umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania. 
 13. Usługodawca używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do
  prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach odpowiedniego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie przez okres, w którym świadczone są usługi. Powyższe nie wyklucza przetwarzania danych osobowych także po zakończeniu świadczenia usługi, jeśli jest to uzasadnione na podstawie odrębnych przepisów podatkowych lub rachunkowych, a także w związku z koniecznością zabezpieczenia i zarchiwizowania danych osobowych w związku z biegiem terminu przedawnienia roszczeń na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego.
 15. Usługodawca podejmie wszelkie dostępne środki techniczne celem zabezpieczenia danych osobowych oraz ochrony przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
www.wlasnadzialka.pl - wszelkie prawa zastrzeżone